Posláním kurzu Autorské systémy a prostředí je seznámit studenty se základními způsoby tvůrčího využití počítačových technologií v práci učitele. Cílem předmětu je především rozšířit praktické zkušenosti studentů s přípravou vlastních výukových materiálů na počítači a v souvislosti s tím též přehled o náročnosti tvorby a kvalitě dostupných komerčních i nekomerčních výukových aplikací. Zároveň je obsahem předmětu základní seznámení s pojetím užití autorských systémů pro tvorbu samostatných digitálních výukových objektů

Posláním studijního předmětu je připravit studentky a studenty jako budoucí učitele/ky na efektivní využití ICT pro podporu výuky a učení tj. s využíváním informačních zdrojů a výukového softwaru.

On-line kurz sloužící jako podpora výuky předmětu OKRIT19133 E-learning ve vzdělávání. Tento předmět je určen studentům studia OKRIT ve 2. semestru jejich studia.

Kurz Didaktika ICT 01 je určen studentům OKRIT. Jedná se o úvodní kurz zaměřený na objasnění pojmu informační výchovy, na zařazení ICT do kurikula v ČR a v zahraničí, na metodické přístupy k tématům z ICT.

Tento kurz slouží jako on-line podpora pro práci v předmětu DIDAKTIKA ICT 02 studentů programu OKRIT. Kurz se zaměřuje na konstruktivistické přístupy k výuce ICT a na metodické otázky spojené se zařazováním základů programování a rozvoje algoritmického myšlení do školní výuky na ZŠ a SŠ.

Studijní předmět Práce s odbornými informacemi je určen pro tříletý bakalářský studijní obor Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání ve studijním programu Specializace v pedagogice.

Cílem předmětu programování pro www je rozvinutí praktických dovedností procedurálního programování www stránek a to především na straně prohlížeče. Důraz je kladen na programování v objektovém prostředí, včetně poskytnutí odpovídajících teoretických poznatků a s ohledem na aplikace v didaktickém prostředí. Předmět navazuje na předchozí programování I a vytváří z pohledu osvojených kompetencí podklad pro další odborné kurzy, především pak pro výuku ve studijních předmětech Databázové systémy, Tvorba multimediálních aplikací a Informační systémy.