On-line podpora pro Studium k rozšíření odborné kvalifikace

On-line kurz sloužící jako podpora výuky předmětu OKRIT19133 E-learning ve vzdělávání. Tento předmět je určen studentům studia OKRIT ve 2. semestru jejich studia.

Kurz Didaktika ICT 01 je určen studentům OKRIT. Jedná se o úvodní kurz zaměřený na objasnění pojmu informační výchovy, na zařazení ICT do kurikula v ČR a v zahraničí, na metodické přístupy k tématům z ICT.

Tento Moodle kurz podporuje výuku realizovanou B. Brdičkou v ZS 2017 v rámci studia OKRIT.
Předmět Didaktická technika a technologie se orientuje do oblasti didaktických specifik a možností využití specifického druhu didaktických prostředků, označovaných jako didaktická technika nebo technické výukové prostředky. Jeho posláním je vybavit studenty příslušnými vědomostmi a kompetencemi, které mohou spolu s poznatky didaktik svých aprobačních oborů aplikovat ve své pedagogické praxi. Cílem předmětu je seznámit studenty se soudobými technickými prostředky využívanými v edukaci, resp. jejich komplexy, zejména pak s prostředky interaktivními, s jejich základními technologickými charakteristikami, edukačním potenciálem, způsoby jejich funkční implementace a využití daných možností ve vzdělávání. Tematicky se předmět zaměřuje na základní terminologické konstrukty oblasti didaktických prostředků, problematiku tvorby a implementace didaktických materiálů, učebních pomůcek, resp. digitálních výukových objektů, didaktické aspekty a funkce technických výukových prostředků a na poznání parametrů a didaktických specifik vybraných soudobých technických výukových prostředků. Uvažována je zde především oblast promítací techniky a prezentačních systémů a oblast interaktivní techniky, resp. interaktivních tabulí.

Studijní předmět Práce s odbornými informacemi je určen pro tříletý bakalářský studijní obor Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání ve studijním programu Specializace v pedagogice.

Posláním kurzu Autorské systémy a prostředí je seznámit studenty se základními způsoby tvůrčího využití počítačových technologií v práci učitele. Cílem předmětu je především rozšířit praktické zkušenosti studentů s přípravou vlastních výukových materiálů na počítači a v souvislosti s tím též přehled o náročnosti tvorby a kvalitě dostupných komerčních i nekomerčních výukových aplikací. Zároveň je obsahem předmětu základní seznámení s pojetím užití autorských systémů pro tvorbu samostatných digitálních výukových objektů