Aplikační software (LS 2019/2020)[OPBI1I123A/OKBI1I123A/LS2020]

Self enrolment

Online podpora kurzu "Aplikační SW" a "Vstupně výstupní komunikace".

Cílem předmětu je objasnit studentům filozofii, principy a techniky návrhu a vývoje databázových systémů a informačních systémů založených na počítačem spravované bázi dat. Obsahem kurzu je široká problematika databázových a informačních systémů. Studenti se seznámí s nezbytnou teorií a v rámci cvičení si prakticky procvičí vybrané metody jejich analýzy a návrhu. Současně získají způsobilosti v obsluze, využití a vývoji relačních databázových systémů. Obsah mj. pokrývá základní pojmy z oblasti informačních a databázových systémů, architektury zpracování dat a přístupů k nim, datové modelování se zaměřením na E-R a DFD modely, relační model databáze, pojetí a principy jazyka SQL. Nedílnou součástí předmětu je též osvojení si základních dovedností pro administraci databázového serveru vybrané platformy. Předmět navazuje na znalosti získané v předchozích předmětech Funkce a principy operačních systémů a Lokální počítačové sítě a vytváří z pohledu osvojených kompetencí podklad pro další odborné kurzy, především pak pro výuku ve studijním předmětu Vývoj a administrace databázových aplikací.

Matematika II (LS 2019/2020)[OPBI2I105Aa, OPBI1I105A/LS2020 ]

Cílem předmětu Vývoj www stránek je rozvinutí praktických dovedností procedurálního programování www stránek a to především na straně prohlížeče. Důraz je kladen na programování v objektovém prostředí, včetně poskytnutí odpovídajících teoretických poznatků a s ohledem na aplikace v didaktickém prostředí. Předmět navazuje na předchozí programování I a vytváří z pohledu osvojených kompetencí podklad pro další odborné kurzy, především pak pro výuku ve studijních předmětech Databázové systémy, Tvorba multimediálních aplikací a Informační systémy.

Cílem předmětu je v návaznosti na předcházející předměty studia z oblasti algoritmizace, programování a návrhu databázových aplikací osvojení si příslušných dovedností na úrovni potřebné pro návrh databází, tvorbu databázových aplikací s dynamickým WWW rozhraním a jejich správu. Při práci jsou využívány techniky a metody týmového řešení projektů a vývoje aplikací. Předmět je vyučován ve dvou povinně volitelných alternativách, které se od sebe liší orientací na příslušnou technologickou platformu. Studenti si volí příslušnou variantu předmětu dle individuálního profesního zaměření. Obsah předmětu ve variantě A pokrývá otázky administrace webových a databázových serverů včetně nastavení zabezpečení a jejich vzájemného propojení, zálohování databází a její automatizace v prostředí LAMP (Linux/Apache/MySQL/PHP).

Zastřešující metakurz pro 2D a 3D grafiku pro studenty i zájemce..