Topic outline

 • General

  VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE - OPNZ0I154C


  Vyučující: 

  PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (petra.vankova@pedf.cuni.cz)

  Zkouška:

  • Aktivní účast na semináři  (2 absence) - doba praxe se do absence nepočítá
  • Plnění úkolů zadaných v Moodle (min. 6 z 8 - vzhledem k tomu, že se úkol č. 9 nestihl vypracovat na výuce) - úkoly se odevzdávají do 31. 1. 2020
  • KZ1: Tvorba interaktivní prezentace pomocí software pro práci s IWB (odevzdání do 31. 1. 2020)
  • KZ2: Výběr tématu (odevzdání do 31. 1. 2020)

   

 • Technické prostředky v edukaci, didaktické aspekty a funkce technických výukových objektů. 

  Technické prostředky - terminologie, zařazení do materiálních didaktických prostředků, obecné pojmy - didaktická technika jako souhrn technických zařízení, které slouží k demonstraci vlastních učebních pomůcek: tabule, v současnosti často využívané interaktivní tabule, promítací plocha, dataprojektor, stroje a přístroje... počítače.

  Technické prostředky v edukaci - možnosti využití:

  • počítače ve výuce - výukové programy využívané pro nácvik učiva, procvičování a prověření zvládnutí učiva - směřováno často k individuální a samostatnou práci žáka, jehož výsledky učení vyhodnocuje počítač. Ukázka možností, jak využívat výukové programy ve výuce frontální, skupinové pomocí promítacího plátna a dataprojektoru nebo pomocí,
  • projektor a promítací plátno - vlastní prezentace - význam tvorby vlastních výukových prezentací, které jsou přizpůsobeny konkrétní skupině žáků - jejich složení, reagující na podněty vyskytující se v praxi - srovnání s výukovými programy, které jsou připraveny předem a nereagují již na příčiny chybných úsudků žáků,
  • interaktivní tabule - možnosti tvorby interaktivních učebních pomůcek, význam vedení dialogů mezi učitelem a žákem, mezi žáky navzájem, možnost řídit proces poznávání a vytváření nových úsudků k probíranému učivu,
  • hlasovací zařízení - jejich možnosti zařazení do různých fází výuky,
  • vizualizéry a další zařízení umožňují digitalizaci výukových materiálů, nástroje pro digitalizaci obrazovky.
 • Digitální učební materiály v standardních aplikacích

  • práce s kancelářskými aplikacemi s využítím didaktické techniky
 •  Portály dostupné na internetu poskytující hotové vzdělávací objekty nebo objekty umožňující další úpravy dle vlastních potřeb pro pedagogickou praxi. 

  Software interaktivních tabulí a jejich interaktivní a multimediální objekty v galeriích:

  • Interaktivní a multimediální objekty Flash, které jsou již uzavřenými učebními pomůckami, které nelze již upravovat a je na učiteli, jak je využívá a zařazuje do výuky,
  • interaktivní a multimediální objekty Flash, které lze upravit pomocí připravených nástrojů "edit" v galeriích software interaktivní tabule
  • srovnání software, jejich ovládání a možnosti tvorby
  • portály dostupné na internetu www.veskole.cz atd.,
  • odkazy na výukové materiály: edu.vsb.cz/interaktivni_tabule
 • Vytváření digitální učebních materiálů v online prostředí.

  • vlastní příprava výukového objektů dle prostředí
   • flash objekty a interaktivní animace
   • videosekvence
   • ...
 • Interaktivní systémy a interaktivní tabule

  Interaktivní systémy - technologie: měření odporu, elektromagnetická, ultrazvuková a infračervená... Vysvětlení - základní charakteristika. Ovládací prvky interaktivních systémů - dotyk, pera, ukazovátka

  • praktické činnosti u interaktivní tabule, psaní jako po bílé tabuli - celoobrazovkový režim,
  • nové interakce mezi učitelem a žákem prostřednictvím interaktivní tabule,
  • vytváření didaktických úloh s vylepšení proti klasické tabuli - tj. možnost přesouvání objektů - zdůraznění vedení dialogů, kooperace mezi žáky, 
  • zapojení zvukových nahrávek do didakticky zaměřených úloh s použitím software interaktivní tabule a současně s využitím ozvučených příloh. 

   

 • Dovednosti práce s interaktivní tabulí

  • Podpora vedení dialogů mezi žáky pomocí aktivních sloves nejprve "pojmenuj, objasni, vysvětli vlastními slovy" a "přiřaď, vytvoř správné dvojice, přesuň" apod. (možnost vycházet ze vzdělávacích cílů Niemierka apod.)
  • Jak jsou vedeny dialogy mezi učiteli a žáky prostřednictvím interaktivních prezentací a dalších didaktických prostředků, které využívají informační a komunikační technologie? Zamyslete se nad aktivními slovesy, které používá učitel při komunikaci s žáky (srovnejte: objasni, vysvětli, zdůvodni x přiřaď, rozděl, sestav apod.). Připomeňte si aktivní slovesa např. z Niemerkovy taxonomie vzdělávacích cílů nebo Bloomovy a zkuste uplatnit tato slovesa u interaktivní tabule tak, abyste podpořili komunikaci s žáky vhodně zvolenou kombinací těchto aktivních sloves např. objasni a přiřaď, zdůvodni a sestav správné dvojice slov, vysvětli a zařaď... aj. 
  • Praktické činnosti - vytváření situací - jejich simulace a nácvik zvládání před interaktivní tabulí

  Etapy rozvoje dovedností práce s interaktivní tabulí:

  • režim psaní a režim dotyku,
  • režim psaní (3):
   • vrstva inkoustem (Smart Board), anotace (Activ Board), možnost využívat průhledné vrstvy v aplikace Smart Notebook - nástroj vedle zobrazení na celou obrazovku,
   • nástroje (Aware Tools) v ostatních aplikacích (Word, Excel, PowerPoint a další),
   • program i-tabule Smart Notebook nebo Activ Inspire, Activ Studio 3, E-beam Scrapbook, InterWrite atd.
  • plovoucí nástroje a jejich možnosti, možnosti spouštění dalších nástrojů z hlavního panelu (lupa, stínování obrazovky, reflektor),
  • nástroje aplikace i-tabule - charakteristický popis ovládání,
  • videozáznamy jako učební pomůcky,
  • přílohy, importy, exporty - pdf pracovní listy, PowerPoint a další;
  • Interaktivní tabule a jejich software

   • Activ Board a software Activ Studio 3 nebo Activ Inspire,
   • Smart Board a software Smart Notebook,
   • E-beam a software Scrapbook,
   • InterWriteBoard a software Interwrite apod.
   • Další systémy - Benq projektor a interaktivní pero (vylepšená dálková myš k projektoru s instalovaným software pro interaktivní prezentace - USB v dataprojektoru)
   • praktické cvičení v jednom zvoleném software - Activ Inspire
   • praktické cvičení v Smart Notebook - odkazy na video, obrázek (v pps prezentaci), zvuk (opakování efektu se zvýšením půltónu k dosažení dětského hlasu). Využití vysouvacích panelů s více odkazy seskupenými do jednoho objektu, uzamknutí a povolení přesunu, dle možností animace objektu.
  • Zásady práce s interaktivní tabulí

   Témata k diskuzi "Zásady práce s interaktivní tabulí":

   • Jak reaguje žák na obsah vzdělávání pomocí výukových interaktivních prezentací, jakou roli přitom má učitel? Aktivní a pasivní přístup žáků.
   • Jaký význam mají výukové programy ve srovnání s výukovými interaktivními prezentacemi, které vytváří učitel sám?
   • Jaké organizační formy výuky a vyučovací metody by učitel měl uplatňovat ve výuce s interaktivní tabulí?
   • Jak by měla být naplňována interaktivita ve výchovně vzdělávacím prostředí školy? k čemu přispívá interaktivita a jak by měla být správně didakticky uplatňována ve výuce?
  • Zpětnovazebné systémy
   • hardwarové a softwarové možnosti testování žáků
    • ActiVote, ActivExpression
    • SMART Response
    • E-Beam Engage
    • Turning Point
   • síťové možnosti testování
    • testování žáků prostřednictvím on-line aplikací
   • Odevzdání prací    V následujících termínech si můžete přijít do uč. R013H dodělat konkrétní úkoly, včetně KZ1, KZ2:

    • 13. 1. 2019 12.00-14.00
    • 20.1.2019 14:00-16.00
    • 30.1.2019 12:00-16:00