Prezenční Mgr. studia 2020/2021

On-line opora pro předmět pro studenty "Didaktika ICT 01" PS (OPNI2I101A) a KS (OKNI1I101A)

Cílem předmětu „Informačně technologická elementaristka I“ je seznámit studenty studijního oboru Pedagogika předškolního věku s významem počáteční informačně technologické výchovy dětí předškolního věku a možnostmi a směry tohoto výchovného působení s akcentem na prožitkové učení a tvůrčí činnost dětí v mateřské škole prostřednictvím didaktických hraček a interaktivních technologií. V daném směru budou studenti připravováni k využívání interaktivních tabulí či koberců, tabletů, programovatelných stavebnic a programovatelných hraček včetně příslušející softwarové podpory a bude rozvíjena jejich schopnost evaluovat, aplikovat či vytvářet příslušné digitální objekty.

Online výuka probíhá prostřednictvím aplikace MS Teams, kdy odkaz na online setkání je součástí Moodle kurzu. Všichni zapsaní studenti před prvním setkáním obdrželi prostřednictvím SIS přístup k Moodle kurzu. V případě, že se tak nestalo, prosím kontaktujte mne emailem: petra.vankova@pedf.cuni.cz.

Předmět Interaktivní technologie ve vzdělávání se orientuje na využití dostupných technických prostředků pro přípravu různých typů didaktických materiálů a jejich adekvátní implementaci ve fázi přípravy, průběhu a diagnostiky výuky. Tematicky se předmět dále zaměřuje především na poznání možností a didaktických specifik soudobých technických prostředků pro tvorbu a realizaci didaktických materiálů při podpoře výuky, na osvojení zásad tvorby digitálních výukových objektů, jejich specifik, kritérií hodnocení a didaktických aspektů aplikace.

On-line podpora výuku kurzu OPNI2I104A "Didaktika ICT 02 Didaktika informační a komunikační technologie 02" zařazeného do 1. ročníku 1-oborového navazujícího magisterského studia IKT. Hlavní pozornost je věnována tomu, jak mohou digitální technologie pomoci při řešení problémů, při učení, k porozumění učiva, zejména pak díky možnosti vizualizovat data, procesy, abstraktní modely a koncepty. Téma kurzu souvisí se čtenářskou, vizuální, informační, mediální, digitální a matematickou gramotností.

Online podpora kurzu "Edukační robotika".