Cílem předmětu je objasnit studentům filozofii, principy a techniky návrhu a vývoje databázových systémů a informačních systémů založených na počítačem spravované bázi dat. Obsahem kurzu je široká problematika databázových a informačních systémů. Studenti se seznámí s nezbytnou teorií a v rámci cvičení si prakticky procvičí vybrané metody jejich analýzy a návrhu. Současně získají způsobilosti v obsluze, využití a vývoji relačních databázových systémů. Obsah mj. pokrývá základní pojmy z oblasti informačních a databázových systémů, architektury zpracování dat a přístupů k nim, datové modelování se zaměřením na E-R a DFD modely, relační model databáze, pojetí a principy jazyka SQL. Nedílnou součástí předmětu je též osvojení si základních dovedností pro administraci databázového serveru vybrané platformy. Předmět navazuje na znalosti získané v předchozích předmětech Funkce a principy operačních systémů a Lokální počítačové sítě a vytváří z pohledu osvojených kompetencí podklad pro další odborné kurzy, především pak pro výuku ve studijním předmětu Vývoj a administrace databázových aplikací.

Cílem předmětu Vývoj www stránek je rozvinutí praktických dovedností procedurálního programování www stránek a to především na straně prohlížeče. Důraz je kladen na programování v objektovém prostředí, včetně poskytnutí odpovídajících teoretických poznatků a s ohledem na aplikace v didaktickém prostředí. Předmět navazuje na předchozí programování I a vytváří z pohledu osvojených kompetencí podklad pro další odborné kurzy, především pak pro výuku ve studijních předmětech Databázové systémy, Tvorba multimediálních aplikací a Informační systémy.

Online podpora předmětu Informatika.

Informatika 1obor (ZS 2019/2020)[OPBI1I103A/OKBI1I103A/ZS2019]

Self enrolment

Online podpora předmětu Informatika.

Úvod do architektury počítačů (ZS 2019/2020)[OPBI1I102A/OPBI2I102A/OKBI1I102A/ZS2019]

Self enrolment

Online podpora kurzu "Úvod do architektury počítačů".

Posláním studijního předmětu spočívá v pochopení architektury a konstrukce počítačů PC, poznání principu činnosti jednotlivých základních částí PC, jejich specifik a funkčních možností, resp. rozvinutí příslušné způsobilosti pro studium odborné počítačové literatury a osvojení si různých způsobů získávání a využití aktuálních technických informací a dat v daném oboru. Úspěšné zvládnutí předmětu je nutnou podmínkou pro studium dalších návazných předmětů.