Archív kurzů studia společného základu 2017/2018

Online podpora kurzů OBUZ19V204 Tvorba webových stránek.

Cílem předmětu je vybudovat příslušné uživatelské vědomosti a dovednosti týkající se práces osobním počítačem v oblasti vyhledávání, získávání a zpracování informací.Obsahově se předmět zaměřuje na ovládnutí prostředí operačního systému Windows, souvisejících programových produktů pro práci s textovými, číselnými agrafickými údaji, informačních a komunikačních služeb sítě Internet a využitíuvedených prostředků při přípravě, podpoře či realizaci dokumentů a činnostív rámci práce studenta a učitele.

Online podpora kurzů OBUZ19023 a OPBZ0I120C Grafika na počítači

Posláním studijního předmětu Grafika na počítači je rozvinout u studentů způsobilost pro využití již získaných vědomostí a uživatelských dovedností v práci s počítačem ve směru vlastní tvůrčí aktivity při tvorbě především graficky orientovaných materiálů a dokumentů. Cílem studijního předmětu je docílit u studentů pochopení principů a způsobů zpracování grafických dat na počítači, rozvinutí jejich kompetencí pro práci s grafickými daty na počítači, včetně volby a ovládnutí programů pro práci s grafikou a pochopení jejich specifik a funkčních možností. Předmět se orientuje na prohloubení příslušných vědomostí a uživatelských dovedností a jejich doplnění v oblasti zvládnutí základů práce s grafickými daty a využívání grafických informací s podporou počítače, osvojení různých způsobů získávání, úpravy a tvorby grafických dat, na poznání možností a způsobů využití vybraných grafických editorů, grafických nástrojů a dílen a dalších specializovaných programů pro úpravu parametrů grafických souborů, práci s digitální fotografií a prezentaci grafických informací.

Předmět ONUZ19V210 užití interaktivních technologií ve výuce se orientuje do oblasti didaktických specifik a možností využití specifického druhu didaktických prostředků, označovaných jako didaktická technika nebo technické výukové prostředky. Jeho posláním je vybavit studenty příslušnými vědomostmi a kompetencemi, které mohou spolu s poznatky didaktik svých aprobačních oborů aplikovat ve své pedagogické praxi. Cílem předmětu je seznámit studenty se soudobými technickými prostředky využívanými v edukaci, resp. jejich komplexy, zejména pak s prostředky interaktivními, s jejich základními technologickými charakteristikami, edukačním potenciálem, způsoby jejich funkční implementace a využití daných možností ve vzdělávání. Tematicky se předmět zaměřuje na základní terminologické konstrukty oblasti didaktických prostředků, problematiku tvorby a implementace didaktických materiálů, učebních pomůcek, resp. digitálních výukových objektů, didaktické aspekty a funkce technických výukových prostředků a na poznání parametrů a didaktických specifik vybraných soudobých technických výukových prostředků. Uvažována je zde především oblast promítací techniky a prezentačních systémů a oblast interaktivní techniky, resp. interaktivních tabulí.