Archív kurzů Mgr. studia 2017/2018

Předmět Interaktivní technologie ve vzdělávání se orientuje na využití dostupných technických prostředků pro přípravu různých typů didaktických materiálů a jejich adekvátní implementaci ve fázi přípravy, průběhu a diagnostiky výuky. Tematicky se předmět dále zaměřuje především na poznání možností a didaktických specifik soudobých technických prostředků pro tvorbu a realizaci didaktických materiálů při podpoře výuky, na osvojení zásad tvorby digitálních výukových objektů, jejich specifik, kritérií hodnocení a didaktických aspektů aplikace.

On-line podpora výuku kurzu OPNI2I104A "Didaktika ICT 02 Didaktika informační a komunikační technologie 02" zařazeného do 1. ročníku 1-oborového navazujícího magisterského studia IKT. Hlavní pozornost je věnována tomu, jak mohou digitální technologie pomoci při řešení problémů, při učení, k porozumění učiva, zejména pak díky možnosti vizualizovat data, procesy, abstraktní modely a koncepty. Téma kurzu souvisí se čtenářskou, vizuální, informační, mediální, digitální a matematickou gramotností.

Online podpora kurzu "Robotizace a řízení procesů".

Předmět ON2319801 navazuje na předchozí výuku didakticky zaměřených předmětů studia technické a informační výchovy, zvláště pak na příslušné tematické celky z Edukační technologie a ICT ve vzdělávání. Předmět se zaměřuje především na praktické aspekty uplatnění konstruktivistické teorie učení, konstruktivních přístupů k edukaci a příslušných výukových metod. V souladu s převažující didakticko metodickou orientací druhého cyklu studia je cílem předmětu rozvinout schopnost studentů didakticky a technicky vhodným způsobem transformovat nabyté vědomosti a dovednosti do reálných výukových aktivit s konstruktivním, resp. problémovým a projektovým zaměřením založených na využití ICT, a tak celkově zlepšit způsobilost studentů ve směru praktické aplikace ICT ve vzdělávání.

Posláním studijního předmětu je připravit studující jako budoucí učitele/ky na efektivní využití ICT pro podporu výuky a učení tj. s využíváním informačních zdrojů a výukového softwaru.