Archív kurzů MGR ZS 2017-18

Posláním kurzu Autorské systémy a prostředí je seznámit studenty se základními způsoby tvůrčího využití počítačových technologií v práci učitele. Cílem předmětu je především rozšířit praktické zkušenosti studentů s přípravou vlastních výukových materiálů na počítači a v souvislosti s tím též přehled o náročnosti tvorby a kvalitě dostupných komerčních i nekomerčních výukových aplikací. Zároveň je obsahem předmětu základní seznámení s pojetím užití autorských systémů pro tvorbu samostatných digitálních výukových objektů

On-line podpora výuky povinného předmětu Didaktika informační a komunikační technologie 04 s e-learningem ve vzdělávání v ZS 2012/13 (ON2319901, 2. ročník, NMg, obor IKT) a Didaktika technické a informační výchovy 04 - e-learning ve školní praxi (ON2319951, 2. ročník, NMg, TIV)

On-line podpora povinného předmětu Didaktika ICT 01 v ZS 2014/15 (Dvouobor, NMgr, prezenční forma)

Předmět ON2319902 navazuje na předchozí výuku didakticky zaměřených předmětů studia technické a informační výchovy, zvláště pak na příslušné tematické celky z Edukační technologie a ICT ve vzdělávání. Předmět se zaměřuje především na aktuální trendy ve využívání technologií učiteli v praxi. V souladu s převažující didakticko metodickou orientací druhého cyklu studia je cílem předmětu rozvinout schopnost studentů didakticky a technicky vhodným způsobem transformovat nabyté vědomosti a dovednosti do reálných výukových aktivit. Zvláštní důraz bude kladen na schopnost využívat technologie k budování osobního vzdělávacího prostředí a na iniciování procesu vedoucího k celoživotnímu odbornému růstu absolventa nejen v oblasti aplikace ICT ve vzdělávání