On-line podpora pro prezenční formu Magisterského a Navazujícího magisterského studia

Předmět ON2319902 navazuje na předchozí výuku didakticky zaměřených předmětů studia technické a informační výchovy, zvláště pak na příslušné tematické celky z Edukační technologie a ICT ve vzdělávání. Předmět se zaměřuje především na aktuální trendy ve využívání technologií učiteli v praxi. V souladu s převažující didakticko metodickou orientací druhého cyklu studia je cílem předmětu rozvinout schopnost studentů didakticky a technicky vhodným způsobem transformovat nabyté vědomosti a dovednosti do reálných výukových aktivit. Zvláštní důraz bude kladen na schopnost využívat technologie k budování osobního vzdělávacího prostředí a na iniciování procesu vedoucího k celoživotnímu odbornému růstu absolventa nejen v oblasti aplikace ICT ve vzdělávání