On-line podpora výuku kurzu "Didaktika ICT 03 s reflexí praxe" zařazeného do 1. ročníku 2-oborového navazujícího magisterského studia. Hlavní pozornost je věnována tomu, jak mohou digitální technologie pomoci při řešení problémů, při učení, k porozumění učiva, atd., tedy jak se žák může učit s digitálními technologiemi.

Předmět ON2319801 navazuje na předchozí výuku didakticky zaměřených předmětů studia technické a informační výchovy, zvláště pak na příslušné tematické celky z Edukační technologie a ICT ve vzdělávání. Předmět se zaměřuje především na praktické aspekty uplatnění konstruktivistické teorie učení, konstruktivních přístupů k edukaci a příslušných výukových metod. V souladu s převažující didakticko metodickou orientací druhého cyklu studia je cílem předmětu rozvinout schopnost studentů didakticky a technicky vhodným způsobem transformovat nabyté vědomosti a dovednosti do reálných výukových aktivit s konstruktivním, resp. problémovým a projektovým zaměřením založených na využití ICT, a tak celkově zlepšit způsobilost studentů ve směru praktické aplikace ICT ve vzdělávání.

On-line opora pro organizaci a metodickou podporu studentům oborů TIV, IT a KIT, kteří absolvují pedagogickou praxi.

Online podpora kurzu "Robotizace a řízení procesů".