ZS 2016-17 Magisterského prezenčního studia

Předmět Tvorba didaktických materiálů se orientuje na využití dostupných technických prostředků pro přípravu různých typů didaktických materiálů a jejich adekvátní implementaci ve fázi přípravy, průběhu a diagnostiky výuky. Tematicky se předmět dále zaměřuje především na poznání možností a didaktických specifik soudobých technických prostředků pro tvorbu a realizaci didaktických materiálů při podpoře výuky, na osvojení zásad tvorby digitálních výukových objektů, jejich specifik, kritérií hodnocení a didaktických aspektů aplikace.

Posláním kurzu Autorské systémy a prostředí je seznámit studenty se základními způsoby tvůrčího využití počítačových technologií v práci učitele. Cílem předmětu je především rozšířit praktické zkušenosti studentů s přípravou vlastních výukových materiálů na počítači a v souvislosti s tím též přehled o náročnosti tvorby a kvalitě dostupných komerčních i nekomerčních výukových aplikací. Zároveň je obsahem předmětu základní seznámení s pojetím užití autorských systémů pro tvorbu samostatných digitálních výukových objektů

On-line podpora povinného předmětu Didaktika ICT 01 v ZS 2014/15 (Dvouobor, NMgr, prezenční forma)

Předmět ON2319902 navazuje na předchozí výuku didakticky zaměřených předmětů studia technické a informační výchovy, zvláště pak na příslušné tematické celky z Edukační technologie a ICT ve vzdělávání. Předmět se zaměřuje především na aktuální trendy ve využívání technologií učiteli v praxi. V souladu s převažující didakticko metodickou orientací druhého cyklu studia je cílem předmětu rozvinout schopnost studentů didakticky a technicky vhodným způsobem transformovat nabyté vědomosti a dovednosti do reálných výukových aktivit. Zvláštní důraz bude kladen na schopnost využívat technologie k budování osobního vzdělávacího prostředí a na iniciování procesu vedoucího k celoživotnímu odbornému růstu absolventa nejen v oblasti aplikace ICT ve vzdělávání

Edukační technologie (ZS 2016/2017)[ON2319703, ON2319753 / ZS2016]

Self enrolment