Předmět „Technická a informační výchova" se orientuje do oblastí didaktických specifik a možností využití specifických druhů didaktických prostředků, resp. didaktické techniky a technických výukových prostředků, na prvním stupni základní školy. Jeho posláním je vybavit studenty příslušnými vědomostmi a dovednostmi při práci s interaktivní tabulí, tablety, programovatelnými stavebnicemi a programovatelnými hračkami. Cílem předmětu je seznámit studenty se soudobými technickými prostředky využitelnými v edukaci, s jejich edukačním potenciálem a způsoby funkční implementace interaktivních didaktických prostředků do výuky. Tematicky se předmět zaměřuje na terminologické konstrukty oblasti didaktických prostředků, problematiky tvorby, implementace a využití didaktických materiálů při práci s interaktivními didaktickými prostředky, poznání jejich parametrů a didaktických specifik vybraných technických výukových prostředků.

Elektronická podpora výběrového předmětu společného základu "Cloud learning".


On-line podpora výuky povinného předmětu Didaktika informační a komunikační technologie 04 s e-learningem ve vzdělávání v ZS 2012/13 (ON2319901, 2. ročník, NMg, obor IKT) a Didaktika technické a informační výchovy 04 - e-learning ve školní praxi (ON2319951, 2. ročník, NMg, TIV)

Online podpora kurzů OBUZ19023 Grafika na počítači

Posláním studijního předmětu Grafika na počítači je rozvinout u studentů způsobilost pro využití již získaných vědomostí a uživatelských dovedností v práci s počítačem ve směru vlastní tvůrčí aktivity při tvorbě především graficky orientovaných materiálů a dokumentů. Cílem studijního předmětu je docílit u studentů pochopení principů a způsobů zpracování grafických dat na počítači, rozvinutí jejich kompetencí pro práci s grafickými daty na počítači, včetně volby a ovládnutí programů pro práci s grafikou a pochopení jejich specifik a funkčních možností. Předmět se orientuje na prohloubení příslušných vědomostí a uživatelských dovedností a jejich doplnění v oblasti zvládnutí základů práce s grafickými daty a využívání grafických informací s podporou počítače, osvojení různých způsobů získávání, úpravy a tvorby grafických dat, na poznání možností a způsobů využití vybraných grafických editorů, grafických nástrojů a dílen a dalších specializovaných programů pro úpravu parametrů grafických souborů, práci s digitální fotografií a prezentaci grafických informací.

Předmět „Technická a informační výchova" se orientuje do oblastí didaktických specifik a možností využití specifických druhů didaktických prostředků, resp. didaktické techniky a technických výukových prostředků, na prvním stupni základní školy. Jeho posláním je vybavit studenty příslušnými vědomostmi a dovednostmi při práci s interaktivní tabulí, tablety, programovatelnými stavebnicemi a programovatelnými hračkami. Cílem předmětu je seznámit studenty se soudobými technickými prostředky využitelnými v edukaci, s jejich edukačním potenciálem a způsoby funkční implementace interaktivních didaktických prostředků do výuky. Tematicky se předmět zaměřuje na terminologické konstrukty oblasti didaktických prostředků, problematiky tvorby, implementace a využití didaktických materiálů při práci s interaktivními didaktickými prostředky, poznání jejich parametrů a didaktických specifik vybraných technických výukových prostředků.

Online podpora kurzů OBUZ19V204 Tvorba webových stránek.