Společný základ pro kombinovaná studia

Cílem předmětu „Informačně technologická elementaristka I“ je seznámit studenty studijního oboru Pedagogika předškolního věku s významem počáteční informačně technologické výchovy dětí předškolního věku a možnostmi a směry tohoto výchovného působení s akcentem na prožitkové učení a tvůrčí činnost dětí v mateřské škole prostřednictvím didaktických hraček a interaktivních technologií. Předmět by měl podpořit utváření technicky orientovaného tvůrčího myšlení dětí, utváření základů jejich digitálních kompetencí a schopností komunikovat s použitím digitálních technologií s respektováním specifik mentálního a psychomotorického rozvoje dětí. V daném směru budou studenti připravováni k využívání interaktivních tabulí či koberců, tabletů, programovatelných stavebnic a programovatelných hraček včetně příslušející softwarové podpory a bude rozvíjena jejich schopnost evaluovat, aplikovat či vytvářet příslušné digitální objekty.

Posláním studijního předmětu Počítač ve vzdělávání je rozšířit schopnosti studentů využívat informační technologie ve vyučování a učení se zvláštním důrazem na využití internetu. Cílem je přispět k poznání a pochopení skutečného vzdělávacího potenciálu ICT a připravit je na efektivní využití informačních technologií pro podporu inovativních metod výuky a učení.

Zpracování a prezentace dat ZS 2016/17 (OKBPV19V30)

Studijní program B7507: Specializace v pedagogice
Studijní obor 7507R056: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku