Společný základ pro kombinovaná studia

Předmět Didaktická technika a technologie se orientuje do oblasti didaktických specifik a možností využití specifického druhu didaktických prostředků, označovaných jako didaktická technika nebo technické výukové prostředky. Jeho posláním je vybavit studenty příslušnými vědomostmi a kompetencemi, které mohou spolu s poznatky didaktik svých aprobačních oborů aplikovat ve své pedagogické praxi. Cílem předmětu je seznámit studenty se soudobými technickými prostředky využívanými v edukaci, resp. jejich komplexy, zejména pak s prostředky interaktivními, s jejich základními technologickými charakteristikami, edukačním potenciálem, způsoby jejich funkční implementace a využití daných možností ve vzdělávání. Tematicky se předmět zaměřuje na základní terminologické konstrukty oblasti didaktických prostředků, problematiku tvorby a implementace didaktických materiálů, učebních pomůcek, resp. digitálních výukových objektů, didaktické aspekty a funkce technických výukových prostředků a na poznání parametrů a didaktických specifik vybraných soudobých technických výukových prostředků. Uvažována je zde především oblast promítací techniky a prezentačních systémů a oblast interaktivní techniky, resp. interaktivních tabulí.
Posláním studijního předmětu Počítač ve vzdělávání je rozšířit schopnosti studentů využívat informační technologie ve vyučování a učení se zvláštním důrazem na využití internetu. Cílem je přispět k poznání a pochopení skutečného vzdělávacího potenciálu ICT a připravit je na efektivní využití informačních technologií pro podporu inovativních metod výuky a učení.

Zpracování a prezentace dat ZS 2016/17 (OKBPV19V30)

Studijní program B7507: Specializace v pedagogice
Studijní obor 7507R056: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku